usługi

Jesteśmy po Twojej stronie w trudnych negocjacjach i sporach sądowych. Prawo związane z zatrudnianiem to to co robimy i co wiemy najlepiej. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Tobie i Twojej firmie osiągnąć prawdziwe rezultaty.

Mamy pragmatyczne podejście do współpracy. Otrzymujesz od nas odpowiedź na swoje pytanie, a nie przedstawienie przepisów lub przegląd opinii prawnych.

Szukamy najlepszego sposobu na rozwiązanie Twojego problemu. Czasami nie jest ono jednak tym co masz nadzieję usłyszeć. Jednak skupiamy się na udzieleniu właściwej porady i jest to dla nas priorytetem.

Zakres Usług

Zatrudnianie
Doradzamy, negocjujemy i opracowujemy dokumentacje pracownicze w tym umowy o pracę, umowy lojalnościowe.

Zatrudnianie cudzoziemców
Obsługujemy w pełnym zakresie postępowania dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Pomagamy klientom w załatwianiu formalności administracyjnych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców (wizy, zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy).
Zapewniamy stały nadzór nad prowadzonymi sprawami. Prowadzimy szkolenia dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Spory sądowe, mediacje i arbitraż
Reprezentujemy klientów w sprawach ze wszystkich obszarów związanych z zatrudnieniem. W szczególności: zwolnień z pracy, wynagrodzeń, ustalenia istnienia stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji, zakazu konkurencji, wypadków przy pracy.
Prowadzimy wszelkie czynności zmierzające do polubownego rozwiązywania konfliktów, prowadzimy mediacje, rozwiązujemy spory w drodze ugód przedsądowych

Czas pracy i nadgodziny
Analizujemy, przygotowujemy i wdrażamy skrojone pod potrzeby klienta rozwiązania z zakresu czasu pracy. Podpowiadamy jakie systemy i rozkłady czasu pracy będą najkorzystniejsze w danej sytuacji. Prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu czasu pracy.

Wynagrodzenia, systemy płacowe
Opracowujemy skrojone na potrzeby klienta regulaminy wynagradzania, regulaminy prowizyjne, systemy motywujące pracowników.

Ochrona danych osobowych
Doradzamy w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności tworzymy politykę ochrony danych osobowych, wykazy zbiorów danych osobowych. Szkolimy z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadzamy audyty, tworzymy wzory dokumentacji wdrażamy procedury związane m.in. z monitoringiem poczty elektronicznej czy też systemów teleinformatycznych, korzystania z kamer monitorujących.

Zakaz konkurencji, nieuczciwa konkurencja
Doradzamy w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją, poufności informacji i praw własności intelektualnej opracowanych podczas pracy lub w związku z nią. Przygotowujemy procedury zapewniające ochronę informacji poufnych. Tworzymy umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o poufności. Szkolimy z tego zakresu uwzględniając potrzeby klientów, specyfikę ich branży, orzecznictwo.
Doradzamy w sprawie możliwości prowadzenia dochodzeń w sprawie niewłaściwego postępowania pracowników.

 

Mobbing i dyskryminacja
Skupiamy się na wszystkich formach dyskryminacji ze względu na zatrudnienie. Badamy trendy pojawiających się problemów, rodzaje roszczeń, metody zapobiegania, narzędzia zgodności, metody rozstrzygania sporów i niedawne spory sądowe. Wspieramy klientów w sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji. Tworzymi i wprowadzamy polityki antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Szkolimy w tym zakresie.

Zwolnienia indywidualne i grupowe
Doradzamy w zakresie indywidualnych jak i grupowych zwolnień pracowników. Kompleksowo obsługujemy proces zwolnień, mając na względzie korzyść klienta oraz uniknięcie sporu sądowego. Pomagamy Klientom w przygotowaniu, budżetowaniu i przeprowadzaniu grupowych zwolnień

Dokumentacja
Sporządzamy odpowiednio dostosowane do potrzeb klienta i specyfiki prowadzonej działalności projekty układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych, procedury antymobbingowe, procedury antydyskryminacyjne, umowy o zakazie konkurencji i inne. Przygotowujemy dokładne, spersonalizowane dokumenty dla Twojej firmy.
Stawiamy na bezpieczeństwo i dopasowanie umów regulaminów i innych aktów wewnątrzzakładowych do wymogów prawnych oraz potrzeb Klientów. Prowadzimy szkolenia jak również audyty w tym zakresie.

Praca tymczasowa, outsourcing
Doradzamy w zakresie optymalnych rozwiązań dotyczących zatrudniania. Zapewniamy analizę rozwiązań związanych z outsourcingiem jak również korzystania z pracowników zewnętrznych pod kątem zasadności takiego działania, zgodności z prawem ubezpieczeń społecznych, przepisami podatkowymi.

Pomoc w kontaktach z urzędami
Pomagamy klientom w kontrolach przeprowadzanych m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Krajową Administrację Skarbową (KAS). Jesteśmy aktywnie zaangażowani w postępowania kontrolne, późniejsze negocjacje, a także wynikające z tego postępowania sądowe.

Szkolenia i audyty
Prowadzimy szkolenia na miejscu u klientów we wszystkich istotnych tematach w naszych obszarach praktyki. Zapewniamy szkolenia dla pracodawców, związków zawodowych, rad pracowniczych lub innych konkretnych grup.
Zapewniamy szkolenia na ogólne tematy lub dostosowane do konkretnych potrzeb istotnych dla naszych klientów.
Przeprowadzamy audyty wszystkich prawnych aspektów zasobów ludzkich w kontekście zgodności z prawem, redukcji kosztów.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas: 507 762 123

TOP